Dvojitá kvalita potravín v EÚ: Aká je skutočnosť na našom trhu?

Dvojitá kvalita potravín v EÚ: Aká je skutočnosť na našom trhu?

Martin Masár04.06.2023

Ak sleduješ dianie vo sfére potravín, určite si už niekedy zachytil/a rôzne správy, že Milka, alebo CocaCola v Rakúsku či vo Švajčiarsku je kvalitnejšia, ako tá čo môžeš kúpiť u nás doma. Vraj teda kupujeme menej kvalitné potraviny a sme niečo ako “odpadkový kôš Európskej únie”. Ako to je s dvojitou kvalitou potravín na európskom trhu v skutočnosti?

Čo je dvojitá kvalita potravín?

Dvojitá kvalita potravín predstavuje situáciu, kedy sa potraviny od tej istej značky s rovnakým názvom a s rovnakým alebo s podobným obalom predávajú v rôznych krajinách v odlišnej kvalite či s rozdielnym zložením. Často sa tak môžeme stretnúť s tvrdeniami, že produkty predávané na západe, vo vyspelejších krajinách EÚ sú kvalitnejšie a hodnotnejšie ako tie, čo kupujeme vo východných častiach Európy.

undefined

Existuje vôbec tento problém?

V minulosti prebehli v rámci EÚ viaceré štúdie, ktoré mali za cieľ preskúmať aktuálny stav tohto problému. Prieskum, ktorý mapoval situáciu na Európskom trhu v roku 2018, ukázal, že tento problém reálne existoval. Bolo otestovaných takmer 1400 potravinárskych výrobkov v 19. krajinách EÚ a zistilo sa, že:

• 9 % výrobkov malo rovnaký predný obal so značnými rozdielmi v zložení

• 22 % výrobkov malo podobný predný obal (mierne variácie v dizajne) so značnými rozdielmi v zložení

• 31 % výrobkov malo rovnaký obal aj zloženie

• 2% výrobkov mali rôzny obal, ale rovnaké zloženie

• 27% výrobkov indikovalo rozdiely na prednom obale

undefined

Z porovnávacích testov vyplynulo, že na trhu EÚ sa predávali výrobky, ktoré boli spotrebiteľom prezentované rovnakým spôsobom, ale v niektorých členských štátoch mali napríklad odlišný obsah mäsa alebo rýb, vyšší obsah tuku alebo bol použitý iný druh sladidla.

Výsledky teda ukázali, že približne tretina výrobkov predstavovala potraviny v dvojitej kvalite, ďalšia tretina mala v rámci krajín EÚ rovnaký obal aj zloženie a asi tretina svoje rozdiely aj jasne indikovala na prednom obale. Dôležité je ešte spomenúť, že išlo o tzv. “suché testovanie” – čiže sa porovnávali iba informácie uvedené na zadnom obale (zloženie, použité ingrediencie) s dizajnom predného obalu.

Nedalo sa však jasne povedať, či a ako boli niektoré potraviny lepšie alebo horšie kvalitou. Išlo čisto o zistenie, že existujú rozdiely v zložení medzi tými istými potravinami medzi jednotlivými krajinami, pričom obal potraviny vyzeral navonok rovnako.

Existujú geografické rozdiely medzi potravinami?

Výsledky predošlej štúdie však nepreukázali žiaden konzistentný geografický vzor. Nedalo za z nej teda usúdiť, že v niektorých krajinách by boli vyložene horšie a inde zase kvalitnejšie potraviny. Tento fakt potvrdila aj o 2 roky novšia štúdia a teória o “odpadkovom koši Európy” a rozdielmi medzi východom a západom EÚ sa teda nepotvrdila.

V tejto novšej štúdii boli sporné potraviny porovnávané aj senzoricky – teda ľudskými zmyslami. Až pri polovici výrobkov boli zistené rozdiely ako v chuti, tak aj v zložení.

Nutné je spomenúť aj fakt, že rozdiel v zložení potravín nemusí nevyhnutne vždy znamenať aj rozdiel v kvalite produktu. Výrobcovia mnohokrát argumentujú tým, že zmeny vo výrobkoch často vznikajú v snahe prispôsobiť sa miestnemu vkusu, chuťovým preferenciám spotrebiteľov a dopytu. Takisto musia byť receptúry produktov v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a výrobcovia často dbajú aj na optimalizáciu využitia miestnych surovín.

undefined

Môžeme si to ukázať na príklade nutelly. Podľa výrobcov ju niekde majú spotrebitelia radi lepkavú a ťahavú, inde ju zase preferujú tuhšiu a hutnejšiu. Podobne to môže byť so sladkosťou Coly a s inými produktami veľkých značiek. To však nič nemení na fakte, že dvojaká kvalita potravín bola na Európskom trhu v minulosti do určitej miery preukázaná a táto téma preto neostala nepovšimnutá.

Ako sme na tom teda s dvojitou kvalitou potravín v súčasnosti?

Vyššie spomínané štúdie ukázali, že tento problém na Európskom trhu do istej miery existoval. Viacerí predstavitelia EÚ to označili za neprípustné a nasledovali preto patričné legislatívne opatrenia.

V súčasnosti, je vďaka legislatíve EÚ táto praktika obchodníkov vyslovene nelegálna. Tento problém rieši smernica o nekalých obchodných praktikách a vďaka nej môžu členské štáty EÚ pokutovať výrobcov, ktorí vyrábajú tovar pod tým istým názvom, ale v dvojakej kvalite. Táto smernica sa v jednotlivých členských štátoch uplatňuje prostredníctvom národnej legislatívy. Na Slovensku je posudzovanie jednotlivých prípadov v kompetencii Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR) ktorá na problémové produkty dohliada.

U našich českých susedov na základe tejto smernice upravili priamo aj svoju vnútroštátnu legislatívu a zákon o potravinách a tabakových výrobkoch. V ňom dvojitú kvalitu potravín vyslovene zakazujú ako prvá krajina v EÚ. V prípade pochybenia sú českou SZPI udeľované pomerne vysoké pokuty a to až do výšky 50 miliónov Kč (2.1 mil. EUR).

undefined

Samozrejme, ešte stále sa na trhu môžu vyskytnúť isté drobné rozdiely. Vždy na to však výrobca musí mať pádny dôvod. Ak už nejaké rozdiely existujú, zmeny musí výrobca jasne vyznačiť aj na obale produktu. Ak ide iba o veľmi malé zanedbateľné zmeny, napríklad rozdiel v soli o desatinu %, použitie inej varianty éčka, alebo nevýznamný rozdiel v energetickej hodnote (Milka, čo má 556 kcal vs 550 kcal), toto nie je považované za odlišnosť a je to úplne v poriadku.

Negatívom jednotnej kvality potravín na celom európskom trhu však môže byť vyššia cena produktov pre spotrebiteľov z menej vyspelých krajín EÚ. Takýto spotrebitelia potom budú siahať skôr po odlišných, lacnejších značkách či variantoch produktov.

Záver

Dvojitá kvalita je problém, ktorý v minulosti do určitej miery existoval. Následne bola upravená celoeurópska legislatíva a vytvorená smernica, ktorá vyslovene zakazuje dvojitú kvalitu potravín a zaraďuje ju medzi nekalé obchodné praktiky. Monitorovanie a dodržiavanie tejto smernice majú na starosti orgány jednotlivých členských štátov - u nás je to v kompetencii Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS SR).

Vo výsledku teda musia výrobcovia dodávať na trh produkty rovnakej kvality vo všetkých členských štátoch EÚ. Ak výrobca ponúka určitý produkt v niektorej krajine v odlišnej kvalite (s odlišným zložením), musí to jasne vyznačiť na obale.

Ďalšie použité zdroje:

1. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0267_SK.html
2. https://www.mpsr.sk/aktualne/testy-europskej-komisie-potvrdili-dvojaku-kvalitu-u-tretiny-potra%20vin/14413/
3. https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/dvojaka-kvalita-potravin-existuje-no-geogr aficka-diskriminacia-nie-zistila-studia-komisie/
4. https://euractiv.sk/section/ekonomika-a-euro/news/dvojaka-kvalita-potravin-v-unii-europske-v yskumne-stredisko-zverejnilo-vysledky-dalsej-studie/
5. https://commission.europa.eu/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcem%20ent-consumer-protection/coordinated-actions/quality-differences_cs
6. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA_19_3333
7.https://slovakia.representation.ec.europa.eu/news/mytus-v-eu-existuje-dvojaka-kvalita-potrav in-unia-nici-slovenskych-farmarov-slovensku-vobec-nepomaha-2023-04-17_sk
8. https://bezpecnostpotravin.cz/dvoji-kvalita-potravin/
9. https://www.peytonlegal.cz/novela-zakona-o-potravinach/
10. https://www.pravoprovsechny.cz/clanky/zakaz-dvoji-kvality-potravin/
11. https://www.szpi.gov.cz/clanek/podnikatele-dvoji-kvalita-zakladni-principy-kontroly-dvoji-kvalit%20y-potravin.aspx

ZDIEĽAŤ

Nemáš Premium účet?Predplať si členstvo už teraz a okamžite získaš prístup k premium obsahu a ku všetkým výhodám.

Martin Masár

Martin Masár

Výživa a silový tréning mi v mojich začiatkoch, 11 rokov dozadu, pomohli nebyť tým najchudším chlapcom z triedy. Postupne som vďaka nim dokázal zmeniť život aj ďalším ľuďom, ktorí mali skôr opačný problém. Svoje znalosti som neskôr prehĺbil štúdiom potravinárskej chémie a biotechnológií a dnes je mojou vášňou odstraňovanie chaosu a mýtov z oblasti výživy, potravín, doplnkov stravy, ale aj chémie a silového tréningu.

Prihlásiť sa k odberu noviniek

Dostávajte všetky novinky od fitclan.sk